Om oss

kreativ_logoEfter offentlig upphandling driver Kreativ Fritid fritidsgårds- och fritidsklubbsverksamhet i område Lerum. Verksamheten består av 8 enheter: Aspenäs fritidsklubb, Almekärrs fritidsklubb, Knappekullas fritidsklubb, Hulans fritidsklubb/fritidsgård, Stenkulans fritidsklubb/fritidsgård och Lerums fritidsgård.

 

Personalkooperativet Kreativ Fritid startades 1993 och har sitt huvudkontor på Lerums fritidsgård i Torpskolan som ligger i centrala Lerum.

På varje klubb arbetar två fritidsledare och på varje gård finns 2-4 ledare beroende på besöksfrekvens samt vilken verksamhet som bedrivs. I rastverksamheten är det 1 personal.

Denna alternativa verksamhetsform medför ett mycket stimulerande arbetssätt. Kooperativet har hela ansvaret för verksamheten och kan därmed utnyttja personalens kunskaper på ett bättre sätt. Detta ger en större tillfredsställelse i arbetet som medför att den verksamhet som erbjuds barn och ungdomar håller en mycket hög kvalitet.

Vår vision är att barn och ungdomar är uppfyllda av en tro på framtiden. De tror på sig själva, vet att de kan och vågar påverka och tar ansvar för sin och samhällets utveckling.

Kreativ Fritids verksamhetsmål är att

  • Ge barn och ungdomar möjlighet till en givande fritid i en trygg miljö genom att erbjuda ett brett utbud av aktiviteter och mötesplatser där det finns vuxna som sätter tydliga gränser.
  • sprida medmänsklighet, omtanke, etik & moral samt förmedla och tillämpa grundläggande demokratiska värderingar genom att i ord och handling uppmärksamma, samtala och diskutera med barn och ungdomar och att ha demokratiska klubb-och gårdsråd.
  • Möta dagens behov bland barn och ungdomar genom lyhördhet samt uppdatering av aktuella ungdomskulturer.
  • Skapa en helhetssyn över de barn och ungdomar som deltar i vår verksamhet genom att delta och samarbeta med hela det sociala nätverket så som föräldrar, socialtjänst, skola, polis, föreningar med flera.
  • Arbeta för god hälsa och mot brott och droger bland barn och ungdomar genom att aktivt informera, diskutera och använda olika media såsom film, teaterföreställningar och olika arrangemang.
  • Sträva efter en större integration i våra verksamheter genom att anordna olika verksamheter och arrangemang som lockar olika människor.

 

GRUNDLÄGGANDE VÄRDEN OCH FÖRHÅLLNINGSSÄTT

En god miljö för barns och ungdomars lärande och utveckling och en god arbetsmiljö för personalen präglas av ömsesidig trygghet, acceptans, respekt och omtanke. Verksamheten utmärks av ett medvetet och samlat arbete för att motverka och hantera alla former av kränkande handlingar som t.ex. mobbning, våld och sexuella trakasserier. Alla arbetar dessutom aktivt för ett språkbruk som stämmer överrens med god moral och etik. Alla är delaktiga och har ett ansvar för varandra.

 

Våra regler på gårdarna ser ut som följande:

 

Gården är en DROGFRI plats.

Alkohol: Eftersom gården är en helt alkoholfri zon, gäller följande:

¤ Du får inte ha druckit alkohol när du kommer hit.

¤ Du får inte ta med dig alkohol hit.

¤ Du får inte dricka alkoholhaltiga drycker här.

Rökning: Rökning är förbjuden på gårdens/skolans område.

Narkotika: Om vi misstänker att någon håller på med detta så tar vi kontakt med fältassistent och föräldrar samt socialförvaltning och polis.

Kläder och symboler: På gården får man inte bära symboler som enligt svensk lag är förbjudna eller sådana som gårdens personal anser vara kränkande.
Narkotikarelaterade symboler är inte heller accepterade här.

Attityder: På gården skall man känna sig trygg, ha roligt, kunna lära sig saker och få var med och bestämma. Man skall mötas av respekt samtidigt som man skall respektera gården och de som är där.

Konsekvenser: Följs inte ovanstående regler får detta konsekvenser. Det kan vara allt från att man får gå hem för kvällen till att man får en längre avstängning. Föräldrar kommer alltid att informeras.

UTVECKLING OCH LÄRANDE

Kreativ Fritid strävar efter att sprida medmänsklighet, omtanke, etik och moral och en större integration i våra verksamheter.

Målet är att i allt större grad integrera barn och ungdomar i våra verksamheter så att de tränas i att ta ett större ansvar för sin egen utveckling och samtidigt stärka deras självförtroende.

Vi anser att en god miljö för barn och ungdomars lärande och utveckling präglas av att alla blir sedda, ställs inför relevanta krav och upplever att de duger. Detta arbetar vi med i alla våra verksamheter.

Många av våra ungdomar är inte föreningsaktiva och gården är en bra plats att träffa jämnåriga, utan att någon ställer höga krav på aktivitet. Dessa ungdomar får, på gården, en bra vuxenkontakt. Genom att utveckla en bra relation är det lättare att slussa in ungdomarna i våra verksamheter och detta kan, så småningom, leda till andra aktiviteter utanför gården, exempelvis inom föreningslivet.

INFLYTANDE OCH DELAKTIGHET

Då våra verksamheter är igång stora delar av dagen finns många möjligheter för föräldrar att besöka oss.  Då kan vi möta föräldrar i diskussion och information angående ungdomssituationen i Lerum samt informera om fritidsgården och klubbarna och uppmuntra dem att besöka oss eller ta kontakt med oss vid behov.

KONTINUITET I LÄRANDET

Kreativ Fritid arbetar för att skapa en helhetssyn genom samarbete med övriga sociala instanser. Det är en trygghet för barn och ungdomar med lång och kontinuerlig vuxenkontakt, därför har vi stor fördel av att vi lär känna barnen i tidig ålder. Några träffar vi redan i femårsåldern i den sommarsimskola vi bedriver i Stamsjön. I åk 4-6 har vi dem på fritidsklubbarna. Sedan träffar vi dem i den uppsökande verksamheten på skolorna, därefter på fritidsgården på kvällarna.

Vi deltar i flertalet rektorsmöten, samrådsmöten etc. för att utveckla samarbetet mellan de olika instanserna i ungdomars uppväxt.

PERSONAL OCH SAMVERKAN

Det är minst en utbildad personal på varje enhet och vi strävar efter att våra anställda skall ha fritidsledar- eller annan pedagogisk utbildning. Vårt mål är att få en så kompetent och fungerande verksamhet som möjligt.

Kreativ Fritid är mån om de anställdas hälsa och erbjuder hälsofrämjande aktiviteter och en friskvårdscheck som kan användas till kroppsvård eller på det lokala gymmet.

Fritidsledare från Kreativ fritid deltar i ett nätverk om samverkan runt ungdomar i Lerums kommun. Representanter i gruppen är rektorer, polis, fältsekreterare, familje- och individomsorgen och fritidsledare.

Våra olika fritidsklubbar och fritidsgårdar har regelbundna möten med respektive skolledning, skolvärdar/värdinnor, mentorer och övrig skolpersonal.